ИА501З/18: Заштита на архивски материјал

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Историја со архивистикаV3+25

Наставник:

Цели на предметната програма:

Да се добијат научни и продлабочени сознанија за основните постигнувања од областа на заштитата, сместувањето и чувањето на архивската граѓа, која претставува основен предуслов за зачувување на културно-историското наследство на еден народ.

Содржина на предметната програма:

Увод во заштитата на архивската граѓа. Видови на заштита. Начини на преземање на архивската граѓа во архивите. Задолжителни евиденции со цел да се заштити архивската граѓа. Материјали на кои и со кои е пишувана архивската граѓа. Сместување и чување на граѓата. Фактори кои доведуваат до оштетување на граѓата. Мерки за заштита на архивската граѓа. Конзервација и реставрација на оштетената архивска граѓа.

Литература:

1. Радосављевић В., Заштита и чување библиотечне и архивске грађе, 1981

2. Katrhalina P. Y., Conservation and restauration of archive materials, Unesco, 2001

3. Закон за архивски материјал, Службен весник, 2012

4. Богдан Лекић, Архивистика, 2006

5. Група автори, Uputi za zaštitu mikrooblika, MAS, 1998