ИА701З/18: Користење и презентација на архивски материјал

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Историја со архивистикаVII3+25

Наставник:

Цели на предметната програма:

Да се добијат научни и продлабочени сознанија за користењето и презентацијата на архивскиот материјал,како и за културно-просветната дејност на архивските установи и научната компонента во архивското работење.

Содржина на предметната програма:

Користење на архивскиот материјал во научни цели. Археографија како научна дисциплина. Архивите и објавувањето на архивскиот материјал. Методи на работа. Организирање на изложби. Соработка со научните и образовните институции. Улогата на новите технологии во користењето и презентацијата на архивскиот материјал.

Литература:

1. Закон за архивски материјал, 2012

2. Група автори, Priručnik iz arhivistike, 1977

3. Стјепан Антољак, Помошни историски науки, Универзитет Кирил и Методиј, 1988

4. Богдан Лекиќ, Архивистика, 2006