ИА801З/18: Архивски стандарди

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Историја со архивистикаVIII3+25

Наставник:

Цели на предметната програма:

Да се добијат научни и продлабочени сознанија за општите стандарди за усогласување на архивското работење, создавањето, чувањето, заштитата и користењето на архивската граѓа како културно наследство за секоја земја и за целата заедница, како и за грижата на архивите за документите низ целиот циклус на настанување сѐ до нивното архивирање.

Содржина на предметната програма:

Улогата на меѓународните архивски институции во обликувањето на архивските стандарди. Стандардизација на описните и формати во архивската дејност. Архивски стандарди во функција на архивите во контекстот на информатичкото општество. ISAD(G) Општа меѓународна норма за опис на архивското градиво; ISAAR (CPF) Меѓународна норма за архивистички нормираните записи за правни и физички лица и семејства; ISAF Меѓународен стандард за активности и функции на правните лица; Сродни стандарди; Упатства и препораки за ракување со електронски записи. Моrеq-Модел на барање за управување со електронски запис.

Литература:

1. ISAD(G) Општа меѓународна норма за опис на архивското градиво, 2000

2. ISAAR (CPF)Меѓународна норма за архивистички нормираните записи за правни и физички лица и семејства, 2005

3. ISAF Меѓународен стандард за активности и функции на правните лица

4. Lucijana Duranti, Arhivski zapisi, HDA, 2000

5. “Informacijske znanosti u procjesu promjena”,Radovi Zavoda za informaciske znanosti 15, 2005