ИА807И/18: Тоталитарни идеологии во XX век

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Историја со архивистикаVIII2+15

Наставник:

Цели на предметната програма:

Студентите да се здобијат со научни и продлабочени сознанија за појавата и манифестирањето на тоталитарните идеологии во 20 век, создавањето на организации со тоталитарна идеологија, нивното превземање на власта, методите и начините на владеење и последиците од тоталитарзимот на внатрешен и надворешен план. Да ги проценуваат изворите и појавните облици на тоталитаризам во современиот свет, да бидат оспособени да се справуваат со такви појави во нивната општествена практика.

Содржина на предметната програма:

Причините за појавата на тоталитарните идеологии; Тоталитаризмот во политичката практика; Италијанскиот фашизам; Германскиот нацизам; Европски и воневропски режими со тоталитарни карактеристики; Сталинизмот како идеологија и политички систем; Носителите и предводниците на тоталитарни идеологии; Жртвите на тоталитаризмот и нивната рехбилитација.

Литература:

1. Хана Арент, Изворите на тоталитаризмот, Култура, Скопје, 1990

2. Франсоа Фире, Прошлост једне илузије, комунизам у двадесетом веку, Панеида, Београд, 1996

3. Алан де Беноа, Комунизам и нацизам, 25 огледа о тоталитаризму у 20 веку, 1917-1989, Укронија, Београд, 2007

4. Група автори, Communism to the International tribunal, Foundation for Investigation of Comunist Crimes, Vilnius, 2000

5. Бенито Мусолини, Фашистичка револуција, Ѓурѓа, Скопје, 2007

6. Ерик Хобсбаум, Доба на крајности, 1-3, Темплум, Скопје, 2001