ИА806И/18: Историја на дипломатијата по 1945

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Историја со архивистикаVIII2+15

Наставник:

Цели на предметната програма:

Стекнување на конкретни знаења и познавања за дипломатските аспекти поврзани со констелацијата на меѓународните односи во Европа и светот во периодот по 1945 година, односно, историските случувања, процеси, појави, настани и личности во областа на дипломатијата во периодот на Студената војна, како и по нејзиното завршување до денес.

Содржина на предметната програма:

Меѓународната дипломатија повторно на сцена – конференциите во Јалта и Потсдам: креирање на новиот меѓународен поредок во светот; Почеток на студената војна и почеток на „студената“ дипломатија; Дипломатијата и спиралата од меѓународни конфликти по Втората светска војна; Дипломатијата и статусот на Европа во тензиите и кризите меѓу двата блока во 50-те и 60те години од XX век; Двете супер сили САД и СССР и нивната трка за дипломатско влијание насекаде низ светот; Дипломатијата и државите од третиот свет; Дипломатијата и меѓународните организации; Дипломатијата и детантот во 70-тите години од XX век; Ново заострување на односите: дипломатијта во втората студена војна; Дипломатијата и крајот на студената војна; Дипломатијата по крајот на студената војна; Дипломатијата и новите предизвици во новиот светски поредок; Јавната дипломатија во меѓународните односи; Дипломатијата во современите економски односи.

Литература:

1. Henri Kisindžer, Diplomatija, Tom II, Verzal press, Beograd, 1999

2. Маргарет Тачер, Дипломатија: Стратегии за светот што се менува, Просветно дело, Скопје, 2011

3. Henry Kissinger, Treba li Amerika vanjsku politiku: Prema diplomaciji za 21 stoljeće, Golden marketing, Zagreb, 2003

4. Џејмс П. Малдун Јуниор, ЏоЕн Фагот Авиел, Ричард Рејтано и Ерл Саливен, Мултилатералната дипломатија и Обединетите нации денес, Просветно дело, Скопје

2009

5. Џејмс П. Мулдон, д-р Џоан Фагот Ејвиел, Ричард Рејтано и Ерл Саливен, Новата динамика на мултилатерализмот: Дипломатијата, меѓународните организации и глобалното управување, Арс Ламина, Скопје, 2012

6. The Avalon project, Documents in Law, History and Diplomacy (Document Collections),

(www.avalon.law.yale.edu), Lillian Goldman Law Library, Yale Law School, New Haven, Connecticut, USA

7. Вилфрид Болевски, Дипломатијата и меѓународното право во глобализираните односи, Просветно дело, Скопје, 2009

8. Марк Леонард, Јавна дипломатија, Просветно дело, Скопје, 2009

9. Г. Р. Бериџ, Дипломатија: теорија и пракса, 11 октомври, Прилеп, 2009

10. Николас Бејн, Стивен Вулкок, Нова економска дипломатија, Нампрес, Скопје, 2009

11. Дејвид Х. Дан, Дипломатија на највисоко ниво: развој на меѓународните самити, Нампрес, Скопје, 2009

12. Јан Мелисен, Новата јавна дипломатија: мека сила во меѓународните односи, Просветно дело, Скопје, 2009

13. Јан Мелисен, Иновации во дипломатската практика, Просветно дело, Скопје, 2009