ИА507И/18: Личности во мак. револуционерно движење

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Историја со архивистикаV2+15

Наставник: д–р Ванчо Ѓорѓиев

Цели на предметната програма:

Да се стекнат со знаење за местото, улогата, значењето и влијанието на поедини личности во македонското револуционерно национално- ослободително движење од крајот на XIX и почетокот на XX век.

Содржина на предметната програма:

Димитар Поп Георгиев Беровски; Петар Поп Арсов; Гоце Делчев; Дамјан Груев; Пере Тошев; Ѓорче Петров; Борис Сарафов, Христо Татарчев; Трајко Китанчев; Анастас Лозанчев; Апостол Петков; Христо Матов; Јане Сандански и други личности по избор на студентите.

Литература:

1. Љубен Лапе, Разловечкото востание од 1876 година и личноста на неговиот организатор Димитар Поп Георгиев Беровски, ИНИ, Скопје, 1976

2. Димитар Димески, Гоце Делчев, Матица Македонска, Скопје, 1994

3. Ванчо Ѓорѓиев, Петар Поп Арсов, Прилог кон проучувањето на МНОД, Матица Македонска, Скопје, 1997

4. Ванчо Ѓорѓиев, Подземната република. Дамјан Груев и македонското револуционерно движење, Тримакс, Скопје, 2010

5. Ванчо Ѓорѓиев, Апостол Петков, ДАРМ – Македоника Литера, Скопје, 2013

6. Ванчо Ѓорѓиев, Анастас Лозанчев, Филозофски факултет, Скопје, 2014

7. Ванчо Ѓорѓиев, Трајко Китанчев, Филозофски факултет, Скопје, 2015

8. Ванчо Ѓорѓиев, Андон Јанев Ќосето, Филозофски факултет, Скопје, 2016

9. Владо Поповски, Христо Матов, ДАРМ – Македоника Литера, Скопје, 2015

10. Михајло Миноски, Петар Пере Тошев, ДАРМ – Македоника Литера, Скопје, 2013

11. Владо Поповски, Христо Татарчев, Филозофски факултет, Скопје, 2016

12. Михајло Миноски, Ѓорче Петров, Филозофски факултет, Скопје, 2015

13. Румен Пасков, Борис Сарафов 1872-1907, Биография, Унив. издателство „Св. Климент Охридски“, София, 1996

14. Спомени на И. Х. Николов, Д. Груев, Б. Сарафов, Ј. Сандански, М. Герџиков, д-р Христо Татарчев, Култура, Скопје, 1995

15. Манол Пандевски, Јане Сандански 1872-1915, Биографски прилози, Наша книга, Скопје, 1985