ИА202З/18: Канцелариско работење

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Историја со архивистикаII3+26

Наставник:

Цели на предметната програма:

Студентите да ги совладаат основите за управување со списи и документација. Да ги запознаат прописите и организацијата на канцелариското работење и начелата за изработка на класификациони системи.

Содржина на предметната програма:

Канцелариско работење – предмет и цели. Историски развој на канцелариското работење. Видови на класификациони планови. Општи грански и посебни класификациони планови. Примена на класификационите планови. Анализа и класификација на деловните функции и активност. Меѓународни норми.

Литература:

1. Збирка на прописи за канцелариско и архивско работење, ДАРМ, 1999

2. Jozo Ivanović, Sheme metapodataka i upravljanje dokumentima, HDA, 2001

3. Eržišnik Davorin, Arhivistika za djelatnike u pismohranama, 1991

4. Mladen Kosovac, Kancelarisko poslovanje i arhivska delatnost, 1991

5. Закон за архивски материјал, Службен весник на РМ, 2012