И605И/18: Османлиската империја и Големите сили

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ИсторијаVI2+15

Наставник: д–р Никола Минов

Цели на предметната програма:

Да се добијат научни и продлабочени сознанија за последните векови на Османлиската Империја и за односот на Големите европски сили кон Осм. Империја, најпрецизно прикажан преку развојот на т.н Источно прашање.

Содржина на предметната програма:

Појава и развој на Источното прашање – судир на религии или борба за територии?; Хабсбурзите и Османлиите; Источното прашање во 18 век; Османлиите и Романови; Ставот на западноевропските држави кон Источното прашање во 18 век; Османлиската Империја на прагот на 19 век; Истокот и европските револуции; Европскиот капитал и Османлиската Империја; Велика Британија и Османлиската Империја; Франција и Османлиската Империја; Источната криза 1875-1881; Големите сили и Источното прашање 1882-1913.

Литература:

1. Илбер Ортајли, Најдолгиот век на Империјата, ИНИ, Скопје, 2009

2. Фјодор И. Успенски, Источно питање, Службен лист СЦГ, Београд, 2003

3. Доналд Кватерт, Османлиската Империја 1700-1922, Второ издание, ARS studio, Скопје, 2015

4. Илбер Ортајли, Османлиите на три континенти, Алманах Скопје, 2016

5. Феликс Бамберг, Източният въпрос, Между Кримската война и Берлинския конгрес, АБ, София, 2003

6. Милош Ковић, Дизраели и Источно питање, Клио, Београд, 2007

7. Čarls Ingrao, Habzburška monarhija 1618-1815, Centar za regionalizam/Zad ruga Res Publica, Beograd-Novi Sad, 2014

8. М. С. Андерсон, Петар Велики, Ars Libris, Скопје, 2015

9. Darija Olivje, Katarina Velika, Ruska carica, Narodna knjiga Alfa, Beograd, 2005

10. Васиљ Поповић, Источно питање, Издавачка књижарница Геце Кона, Београд, 1928