И808И/18: Практична работа во наставата по историја

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ИсторијаVIII 2+15

Наставник:

Цели на предметната програма:

Студентите да ги применат знаењата од теоријата на методиката на наставата по историја во организацијата и реализацијата на наставата по историја во основните и средните училишта.

Содржина на предметната програма:

Структурата на часот по историја; типови на часови по историја; редовната и дополнителната настава по историја и слободните ученички активности; користењето на текст методата на часот по историја; нагледни средства на часот по историја; теренска настава; изработка на дневна подготовка на час; тематско планирање; полугодишно и годишно планирање; наставникот по историја; учебниците по историја во основното и средното образование.

Литература:

1. Виолета Ачкоска, Методика на наставата по историја, Скопје, 2001

2. Снежана Адамческа, Тандемска работа на учениците, Скопје, 1993