И607И/18: Македонско национално ослободително движење низ документи

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ИсторијаVI2+15

Наставник: д–р Ванчо Ѓорѓиев

Цели на предметната програма:

Врз основа на автентична изворна документација да стекнат сознанија за карактерот, суштината, процесите и проблемите во македонското ослободително движење од крајот на XIX и почетокот на XX век. Да се оспособат да ги вреднуваат и анализираат документите и да извлекуваат заклучоци.

Содржина на предметната програма:

Извори за македонското националноослободително движење; вреднување на мемоарската литература, документацијата од институциите на македонското ослободително движење и неговите учесници и на документацијата од дипломатска провениенција; Документи и материјали за Разловечкото и Македонското (Кресненско) востание; Документи и материјали за Македонската револуционерна организација (МРО; ТМОРО; ВМОРО) од 1893 до 1912 година; Документи и материјали за Илинденското востание.

Литература:

1. Ванчо Ѓорѓиев, ВМРО 1893-1903, Поглед низ документи, Матица Македонска, Скопје, 2013

2. Љубен Лапе, Одбрани текстови за историјата на македонскиот народ, 1800-1919 година, II дел, Универзитет, „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 1976

3. Документи за борбата на македонскиот народ за самостојност и за национална држава, том I, Култура, Скопје, 1981

4. Български Патриарх Кирил, Съпротивата срещу Берлинския договор, Кресненското въстание, БАН, София, 1955

5. Дино Къосев, Гоце Делчев: Писма и други материали, БАН, София, 1967

6. Ива Бурилкова и Цочо Билярски, Из архива на Гоце Делчев, Задграничното представителство на ВМОРО в София до края на 1902 г., Главно управление на Архивите, София, 2003