И603З/18: Македонија во Османскиот период 2

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ИсторијаVI3+25

Наставник: д–р Ванчо Ѓорѓиев

Цели на предметната програма:

Да стекнат продлабочени и научно продлабочени знаења за општествено–економските, политичките и културните процеси, како и за македонското револуционерно националноослободително движење од почетокот на Источната криза (1875) до поделбата на Македонија во Балканските војни (1913).

Содржина на предметната програма:

Македонија во Источната криза; Македонија во политиката на големите сили и балканските држави; странските пропаганди во Македонија; реформските процеси; Македонското револуционерно националноослободително движење; Илинденското востание; други организации и групи во македонското националноослободително движење; вооружените пропаганди; Македонија во време на Хуриетот; поделбата на Македонија во Балканските војни.

Литература:

1. Група автори, Историја на македонскиот народ т.2 – т.3, ИНИ, Скопје, 1998, 2003

2. Ванчо Ѓорѓиев, Слобода или смрт, Македонското револуционерно национално- ослободително движење во Солунскиот вилает (1893-1903), Табернакул,  Скопје, 2003

3. Зборник Македонија во Источната криза (1874-1881), МАНУ, Скопје, 1978

4. Димитар Димески, Македонското националноослободително движење во Битолскиот вилает (1893-1903), Студентски збор, Скопје, 1982

5. Група автори, Востанијата во Македонија, Филозофски факултет,  Скопје, 2015

6. Манол Пандевски, Македонското ослободително дело во XIX и XX век, т. 1-4, Мисла, Скопје, 1987

7. Петар Стојанов, Македонија во време на Балканските и Првата светска војна (1912-1918), ИНИ, Скопје, 1969