Ф804И/18: Педагошка практика (Методика на наставата по филозофија)

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ФилозофијаVIII2+26

Наставник: д-р

Цели на предметната програма:

Студентите да се здобијат со теоретски и практични знаења неопходни за успешно изведување на наставата по филозофија и наставата по сродните, филозофски предмети.

Содржина на предметната програма:

Наставата по филозофија како предмет на филозофско истражување; Образовниот систем и филозофската едукација во Република Македонија; Официјални документи за организирање на наставата по филозофија (курикулум и др.); Планирање, анализа и организирање на наставен час по филозофија; Наставни форми и наставни средства; Организирање на филозофска работилница; Модуси за следење и евалуација на ученичките напредувања по наставниот предмет филозофија и по сродните, филозофски наставни предмети.

Литература:

1. Пешевска-Заревска, О., Современа методика на наставата по филозофија, Скопје:

Филозофски факултет, 2010.

2. Marinković, J., Utemeljenosti odgoja u filozofiji, Zagreb: Školska knjiga, 1981.

3. Официјални документи: Наставни планови за гимназиите, Наставни програми по филозофија и филозофски предмети.

4. Lipman, M., Philosphy in the Classroom, Philadelphia: Temple University, 1980.