Ф603З/18: Историја на естетиката

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ФилозофијаVI4+26

Наставник: д–р Иван Џепароски

Цели на предметната програма:

Студентите да се стекнат со научни и продлабочени знаења за естетиката како филозофска дисциплина врз основа на историски преглед на најзначајните филозофи и естетичари.

Содржина на предметната програма:

Естетиката и историјата на естетиката. Почетоците на естетиката. Космолошка и антрополошка естетика. Платон. Аристотел. Плотин. Псевдо Лонгин.

Средновековна естетика. Ренесансна естетика. Сензуалистичко-емпиристичка естетика на 17 и 18 век (Хјум и Берк). Рационалистичка естетика (Декарт, Дидро). Баумгартен. Кант. Шилер. Хегел. Шелинг. Естетиката на 19 век и почетокот на 20 век. (Шопенхауер, Кјеркегор, Ниче, Сантајана, Кроче, Бергсон, Фројд).

Литература:

1. Иван Џепароски (прир.), Убавина и уметност: од Платон до Кроче, Скопје: Магор, 2005.

2. K. E. Gilbert – H. Kun, Istorija estetike, Beograd: Dereta, 2004.

3. Георги Старделов, Искушенијата на естетичкиот ум: ХХ век, Скопје: МАНУ, 2003.

4. Paul Guyer, A History of Modern Aesthetics (Vol. 1-3), Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

5. Danko Grlić, Estetika (Vol. I-IV), Zagreb: Naprijed, 1976-1979.

6. Berys Gaut and Dominic McIver Lopes (eds.), The Routledge Companion to Aesthetics (second edition), London: Routledge, 2005.