Ф506И/18: Толкувања на историјата на филозофијата

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ФилозофијаV2+26

Наставник: д–р Јасмина Поповска

Цели на предметната програма:

Цели на предметот се студентите да стекнат знаења за основните методолошки проблеми на историјата на филозофијата како наука.

Содржина на предметната програма:

Предметот „Толкувања на историјата на филозофијата“ ги запознава студентите со различните толкувања на историјата на филозофијата, но и го поставува прашањето за историјата на филозофијата како наука, дискутира за фрагментарната критика и доксографската литература, методите на историјата на филозофијата, проблемите на нејзината периодизација, проблемот на континуитетот во историјата на филозофијата, различните сфаќања на историјата на филозофијата, и т.н.

Литература:

1. Bošnjak, B., Povijest filozofije kao naukе, Zagreb: Naprijed, 1958.

2. Grasija, H. E. H., Filozofija i njena istorija, Beograd: Filip Višnjić, 2002.

3. Korać, V., Filozofija i njena istorija, Zagreb: Naprijed, 1978.

4. Мухиќ, Ф., Јазикот на филозофијата, Скопје: Култура, 1995.

5. Sorell, T., G. A. J. Rogers, Analytic Philosophy and History of Philosophy, Oxford: Clarendon Press, 2005.

6. Piercey, R., The Uses of the Past from Heidegger to Rorty – Doing Philosophy Historically, Cambridge: Cambridge University Press, 2009.