Ф503З/18: Филозофија на религијата

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ФилозофијаV4+26

Наставник: д–р Марија Тодоровска

Цели на предметната програма:

Запознавање на студентите со темелните метафизички прашања за постоењето и природата на Бог, како централен поим на повеќето религиозни системи.

Содржина на предметната програма:

Историјата на поимот Бог, од првите антички размислувања, па сè до некои современи филозофски и теолошки тенденции да се разбере божјата природа. Проблемот на божјата спознатливост: начините на кои Бог може да се (по)знае; проблемот на неискажливоста на мистичките искуства; проблемот на помирување на личната вера со колективното култно однесување. Катафатичкиот и апофатичкиот пристап. Аргументите за божјото постоење (онтолошки, космолошки, телеолошки, моралниот поредок како рефлексија на божествената предоброст). Проблемот на предобриот бог и фактот на злото во светот – аргументи против божјото постоење. Проблемот на теодикејата.

Литература:

1. Armstrong, Karen, Istorija Boga / History of God, Narodna knjiga – Alfa, Beograd / Any suitable edition, 1995.

2. Davis, Brian, Uvod u filozofiju religije / An Introduction to the Philоsophy of Religion, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb / Any suitable edition, 1998.

3. Стјуарт, Дејвид / Stewart, David, Проучување на философијата на религијата / Exploring the Philosophy of Religion, Арс Ламина, Скопје / Any suitable edition, 2013.

4. Тодоровска, Марија, Дијаболичната природа на светото, Филозофски факултет, Скопје, 2016.

5. Роу, Вилијам Л. / Rowe, William L., Философија на религијата / Philosophy of Religion: An Introduction, Арс Ламина, Скопје / Any suitable edition, 2012.

6. Колаковски, Лешек / Kolakowski, Leszek, Ако Бог не постои… / If There is No God … (Philosophy of Religion), Табернакул, Скопје / Any suitable edition, 2000.