СИЗ/18: Спорт и здравје

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаI0+20

Наставник: д–р Ристо Стаменов

Цели на предметната програма:

Целта на предметот спорт и спортски активности е усвојување на нови и усовршување на старите моторни знаења и вештини, подобрување на моторните и фукционалните спсособности се со цел унапредување на здравјето, задоволувањето на потребате за движење, оспообување на студентот за рационално, содржајно користење на слободното време како и подобрување на квалитетот на животот во младоста, во зрелата возраст и староста. Унапредување на социјалната комуникација. Очекувани резултати: Оспособување на студентот за самостојно спортување и физичко вежбање, запознавање со законитостите на физичката култура и правилната исхрана. Стекнување знаења за структурата, правилата, принципите на тренажниот процес и специфичностите на избраната кинезиолошка активност.

Содржина на предметната програма:

А. Програм – основен редовен програм: кошарка, мал фудбал, одбојка, ракомет, танцови фитнес програми (аеробик, степ-аеробик, пилатес, и сл.)

Б. Програм – изборна настава: Планинарење и логорување, Пливање, Велосипедизам, Ролање, Лизгање, Скијање, Пинг-понг

В. Програм за студентите со посебни потреби: физички активности во зависност од дијагнозата на студентот

Г. Изборни програми за студентите од повисоките години на студии

Д. програм – спорски натпревари.

Литература:

1. Наумовски М., Даскаловски Б., Теоретски основи на кошарката, Гого-пром, Скопје, 2016

2. Стрезовски Г., Ракомет, Македонско сонце, Скопје, 2002

3. Миленкоски Ј., Циев Д., Одбојка, ФФК, Скопје, 2002

4. Kostić R., Odbojka, tehnika i taktika, SIA, Niš, 1999