А1013/18: Вовед во археологијата

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
АрхеологијаI4+26

Наставник: д-р Антонио Јакимовски

Цели на предметната програма:

Основни елементи на археологијата: поими, хронологија, типологија, теренска и кабинетска настава, основни карактеристики на материјалната култура од праисторијата, антиката и Средниот век.

Содржина на предметната програма:

Дефиниција, метод и историјат на аехеологијата, помошни науки на археологијата, методи на датирање во археологијата, вовед во методологијата на археолошките истражувања, основни карактеристики на материјалната култура од предисторијата, антиката и Средниот век. Светото писмо и културното значење на археологијата, стручни списанија од областа на археологијата.

Литература:

1. M. Joukowsky, A Complete Manual of Field Archeology. New Jersey, 1986.

2. Д. Митревски, Археологија. Методи и принципи на археолошките истражувања, Скопје, 2003.

3. В. Лилчиќ, Небесниот круг и христијанската базилика, Скопје, 2003.

4. D. Srejović, A. Cermanović – Kuzmanović, Rečnik grčke i rimske mitologije, Beograd, 1979.

5. J. Babelon, Antička numizmatika, Beograd, 1970.

6. R. Bloch, Antička epigrafija, Beograd, 1970.