У3023/18: Средновековна византиска уметност

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Историја на уметностIII4+26

Наставник: д–р Анета Серафимова

Цели на предметната програма:

Да се стекнат знаења за научниот пристап во проучувањето и толкувањето на византиската уметност: споменици, сликари/работилници и стилско-ликовни тенденции.

Содржина на предметната програма:

Периодизација на византиската уметност (726-1453): стилови, карактеристики, споменици. Престолничка уметност. Време на иконоборството и иконопоклонство. Средновизантиска уметнишка продукција: сликарски репрезенти во времето на Македонската и Комненската династија. Стилскиот плурализам на 13 век. Доцновизантиска уметничка продукција: сликарски репрезенти во времето на династијата на Палеолозите. Византиски пројави на Сицилија и во Венеција. Древноруска уметност: автохтоност и влијанија. Резиме на стилските диверзитети во византиската уметност од 10 до средината на 15 век.

Литература:

1. V. N. Lazarev, Studies in Byzantine painting (достапна и на: руски, италијански и српски јазик), Pindar Press, 1995

2. В. Ј. Ђуриħ, Византијске фреске у Југославији, Југославија, 1973

3. Lyn Rodley, Byzantine Art and Architecture: An Introduction, Cambridge University Press, 1994

4. R. Cormack, Byzantine Art, Oxford, 2003

5. P. A. Underwood, The Kariye Djami, Vol. 1-3, New York Press, 1966

6. Гр. автори, Зидно сликарство манастира Дечана. Грађа и студије, САНУ, 1991.

7. A. Serafimova, “Beyond the Stereotypes: On the Stylistic Diversity of the Byzantine Art in Macedonia from 11th to 14th Centuries”, Balcanoslavica, pp. 37-39. Институт за старословенска култура – Прилеп, 2010.