У7023/18: Современа МАКЕДОНСКА уметност 1

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Историја на уметностVII4+26

Наставник: д–р Небојша Вилиќ

Цели на предметната програма:

Студентот да стекне знаења за развојот и главните карактеристики на правците во македонската уметност во 19 и 20 век.

Содржина на предметната програма:

Просветителските и преродбенските импулси во македонската уметност: Папрадишки, Ванѓелковиќ, Зографски. Особености на архитектурата во 19 век – Андреј Дамјанов. Основоположници на модерната уметност: Мартиноски, Личеноски, Коџоман, Тодоровски. Уметноста на НОВ и Револуцијата.

Литература:

1. Николовски, Антоние, Македонските зографи од крајот на XIX и почетокот на XX век: Андонов, Зографски и Вангеловиќ, Скопје: РЗЗСК, 1984

2. Петковски, Борис, Современо македонско сликарство, Скопје: Македонска ревија, 1981

3. Величковски, Владимир, Македонска современа скулптура, Скопје: Македонска книга, 1994

4. Петковски, Борис, За македонската уметност, Скопје: Наша книга, 1989

5. Абаџиева, Соња, Антологија на македонската ликовна уметност, Скопје: Музеј на современата уметност, 1994

6. Вилиќ, Небојша, Валентино Димитровски и Лазо Плавевски (прир.), Прашања за македонскиот модернизам, Скопје: 359°, 2000