У2023/18: Византиска иконографија и семиотика – вовед

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Историја на уметностII4+26

Наставник: д–р Анета Серафимова

Цели на предметната програма:

Да се стекнат знаења за формалните и за конститутивните корпуси и елементи кои ќе претставуваат основа за изучување на византиската уметност.

Содржина на предметната програма:

Воведни упатства. Феноменолошки аспекти: богословие – иконографија – семиотика – уметност. Иконографски типови. Христолошки циклуси. Евхаристични и есхатолошки теми. Куполна програма. Старозаветни сцени. Мариолошки теми. Поединечни претстави и светителски култови. Програмско-тематски анализи на просторните аранжмани: диспозиција на сценските целини и семиотика на просторот.

Литература:

1. А. Серафимова, Сликарски висови (цд-ром), НИК „Лист“, 2003

2. М. Медиħ, Стари сликарски приручници II, РЗЗСК, 2002

3. Н. Бркиħ, Иконографија и технологија сликарства (стр. 28-96), Богословље, 1985

4. H. Maguire, The Icons of Their Bodies, Princeton University Press, 1996

5. B. A. Uspenski, Poetika kompozicije. Semiotika ikone, (стр. 15-84, 170-240, 277-311), Nolit, 1979.