У104И/18: Општа историја на архитектурата

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Историја на уметностI2+26

Наставник: д–р Сашо Коруновски

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат основни познавања од историјата на архитектурата преку спознавање на најзначајните текови и архитектонски остварувања. Стекнатиот квантум на знаења треба да ги оспособи студентите за теренска или кабинетска работа во соодветните институции.

Содржина на предметната програма:

Античка архитектура – први големи остварувања: Месопотамија, Египет, Грција и Рим; Средновековни архитектонски симбиози: од доцната антика кон средниот век – ранохристијанска архитектура, архитектурата на византискиот комонврелт, будење на западното царство – Романика, Готика; нови видици и нова побожност – архитектурата на Ренесансаста и Барокот.

Литература:

1. Трактенберг, М., И. Хајман, Архитектура од преисторије до постмодернизма, Београд: Грађевинска књига, 2006

2. Стенклиф, Д., Лајоновиот прирачник за црковна архитектура, Скопје: Арс Ламина ДОО, 2010

3. Watkin D., A History of Western Architecture, London: Laurence King Publishing, 2005