А104И/18: Археологија на блискиот исток 1

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
АрхеологијаI2+26

Наставник: д-р Антонио Јакимовски

Цели на предметната програма:

Студентите да се запознаат со процесите на појава и развојот на материјалната култура на праисторијата на Анадолија, Палестина, Сирија, Кипар, Кикладите, Крит и Балканот. Да се развие способност за културно и хронолошко вреднување на артефактите и нивна контекстуализација.

Содржина на предметната програма:

Материјалната и духовната култура во праисторијата: мезолит, неолит, енеолит и железно време на Блискиот Исток. Натуфиенската култура во Палестина, Јерихон. Неолитска револуција во Месопотамија, Анадолија, Палестина, Сирија, Кипар, како и Хетитската цивилизација.

Литература:

1. Група автори, Osvit Civilizacije, Thames and Hudson Ltd., London, 1961.

2. F. Bourbon (ed.), Drevne Civilizacije, Mozaik Knjiga, Zagreb, 2002.

3. Б. Несторовић, Архитектура старог света, Научна књига, Београд, 1974.

4. C.J. du Ry, Narodi Drevnog istoka, Zavod za publikacije SFRJ, 1978.