ЛФ305И/18: Граматика на францускиот јазик 1

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Латински јазик и античка книжевностIII2+26

Наставник:

Цели на предметната програма:

Способност за дефинирање, разликување и применување на основните морфолошки елементи, категории и класи. Способност за организирање на граматички јасно дефинирани целини со следните граматички класи: член, именка, придавка, заменка. Способност за остварување комуникација во која треба да се постигне добра граматичка контрола.

Содржина на предметната програма:

Општ вовед. Морфологија. Морфосинтакса. Опис и анализа на зборовните класи од морфосинтаксички аспект. Именки (род, број; прости, сложени; особености според потеклото, исклучоци). Придавки (род, број, степенување). Описни, определувачки. Местото на придавките. Заменки (лични, прилошки, посвојни, показни, неопределени, бројни, односни, прашални, извични). Местото и функцијата на заменките. Член определен, неопределен, партитивен). Повторување и изоставање на членот.

Литература:

1. Poisson-Quinton, S., Mimran, R., Maheo-Le Coadic, CLE International, CLE International 2002

2. Delatour, Y., Jennepin, D., Léon-Dufour, M., Teyssier, M., Nouvelle Grammaire du Français, CLE International 2002

3. Grevisse, M., Le Bon Usage, Duculot, Paris 1986

4. Arrivé, M., Gadet, F., Galmiche, M., La Grammaire d’aujourd’hui, Flammarion , Paris 1986

5. Caquineau-Gündüz, M.-P.,Delatour, Y.,Jennepin, D.,Lesage-Langot, F., Les exercices de grammaire, Hachette, Paris 2005

6. Siréjols, E., Renaud, D., Le Nouvel Entraînez- Vous Grammaire – Cahier d’exercices Niveau intermédiaire – 450 Exercices, CLE INTERNATIONAL 2002