ЛФ304И/18: Француски јазик 1

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Латински јазик и античка книжевностIII2+66

Наставник:

Цели на предметната програма:

Стекнување на вештини на усно и писмено разбирање и изразување во дадени ситуации. Оспособеност за усно и писмено разбирање на едноставни, јасни секојдневни ситуации. Оспособеност за усно искажување на едноставни и блиски животни ситуации и факти. Оспособеност за писмено изразување низ куси состави (описи на лица и предмети, писма со лична содржина). Оспособеност за применување на основните морфосинтаксички структури.

Содржина на предметната програма:

Усно и писмено разбирање и изразување низ форма на: читање со корекција на изговорот, комуникативни акти во интеракција, состави (заради повторување одредени базични граматички партии: основните прости и сложени времиња – типовите конјугации, употребата на членот, на основните предлози, видовите одречни и прашални реченици, односни заменки, директен и индиректен говор, прилози, временски изрази, директен /индиректен предмет,…). Преведување во двете насоки заради утврдување на лексиката и на морфосинтаксичките структури – реченици со даден контекст. Избор куси текстови за лектира. Повторување и утврдување на примената на следниве зборовни класи: член, именка, заменка, придавка.

Литература:

1. Berthet, A; Hugot, C; Kizirian, V. Sampsonis, B., Alter ego 2, (учебник и работна тетратка) Hachette 2010

2. Robert Menand, Laure Hutchings, Nathalie Hirschprung, Le Nouveau taxi 2 и други Hachette 2010

3. Boulares, M. Grand-Clement, O. Conjugaison progressive du français avec 400 exercices, CLE International 2000

4. Poisson-Quinton, S., Mimran, R., Mahéo-Le Coadic, M. Grammaire expliquée du français, CLE International, Paris 2002

5. Anne Lete, Claire Miquel, Vocabulaire progressif du français, CLE International 1999

6. Интернет страници http://www.bonjourdefrance.com/ http://www.francaisfacile.com/

http://www.lefrancaispourtous.com/

7. Атанасов, П; Попоски, А; Македонскофранцуски речник, Просветно дело1998;

8. Димовска-Калајлиевска, Љ., Францускомакедонски речник, Македонска книга  2007