ГФ406И/18: Француска книжевност 2

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Старогрчки јазик и античка книжевностIV2+26

Наставник:

Цели на предметната програма:

Способност за критичко перципирање на француската литература низ методите на историско-хронолошкиот приод. Способност за критичко перципирање на особеностите на книжевните правци и текови во контекст на француската литература. Способност за критичко перципирање на особеностите на книжевните родови и жанрови.

Содржина на предметната програма:

Краток преглед на тековите на француската литература на 19 и 20 век. Согледување на основните карактеристики на доминантните книжевни правци и жанрови на 19 век: поезија на романтизмот (Ламартин, Иго); поезија на ларпурлартизмот; поезија на симболизмот (Бодлер, Рембо, Верлен, Маларме); француски роман на реализмот и натурализмот. Согледување на основните карактеристики на доминантните книжевни правци и жанрови на 20 век: текови на современата француска поезија – Аполинер и Валери; поетика на надреализмот (Бретон, Елијар); особености на францускиот роман на 20 век (Пруст, Жид, Малро). Доктрината на егзистенцијализмот. Поетиката на Новиот роман. Поетика на постмодернизмот.

Литература:

1. Thérenty, M-E., Les mouvements littéraires du 19 et du 20 siècle, Paris, Hatier 2001

2. Darcos, Xavier, Histoire de la littérature française, Hachette éducation 2013

3. Bergez Daniel, Paupert Anne et al., Précis de littérature française, Arman Colin 2009

4. Léonard, M. Got, O., Histoire de la literature française . Coll. Henri Mitterand. Tome I et II. Paris, Nathan 1988

5. Deshusses, P. et al., Dix siècles de littérature française. Du Moyen Age au XVIIIe siècle, Paris, Bordas 1984

6. Narteau, C. Nouailhac, I., Littérature française : Les grands mouvements littéraires du Moyen-Age au XXe siècle, J’ai lu 2012