ЛФ405И/18: Граматика на француски јазик 2

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Латински јазик и античка книжевностIV2+26

Наставник:

Цели на предметната програма:

Способност за дефинирање, разликување и применување на морфосинтаксичките класи на глаголот и неменливите зборови. Способност за оостварување на комуникација во која се постигнува доста добра граматичка контрола. Способност за организирање на граматички јасно дефинирани целини со следните граматички класи: глагол, неменливи зборови, предлози, сврзници.

Содржина на предметната програма:

Морфосинтакса на глаголскиот систем. Особености на глаголите. Лични и безлични форми. Прости, сложени и надсложени форми во временскиот систем. Конјугации: типови, неправилни глаголи. Конструкции: преодни, непреодни. Залог: активен, пасивен, повратен. Повратни глаголи. Безлични глаголи. Аспект. Помошни глаголи. Времиња и начини. Согласување на времињата. Неменливи класи на зборови: прилози, предлози, сврзници, извици.

Литература:

1. Poisson-Quinton, S., Mimran, R., Maheo-Le Coadic, CLE International, CLE International 2002

2. Delatour, Y., Jennepin, D., Léon-Dufour, M., Teyssier, M., Nouvelle Grammaire du Français, CLE International 2002

3. Grevisse, M., Le Bon Usage, Duculot, Paris 1986

4. Arrivé, M., Gadet, F., Galmiche, M., La Grammaire d’aujourd’hui, Flammarion, Paris 1986

5. Caquineau-Gündüz, M.-P., Delatour, Y., Jennepin, D., Lesage-Langot, F., Les exercices de Grammaire, Hachette, Paris 2005