ГФ404И/18: Француски јазик 2

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Старогрчки јазик и античка книжевностIV2+66

Наставник:

Цели на предметната програма:

Оспособеност за усно и писмено разбирање на покомплексни содржини од секојдневието. Оспособеност за усно пренесување на прочитани (слушнати) содржини со едноставен јазик и стил Оспособеност за пишување состави и преведување реченици и куси состави (во двете насоки). Оспособеност за применување на основните морфосинтаксички структури.

Содржина на предметната програма:

Усно и писмено разбирање и изразување: објаснување на текст преку прашања; обработка на современи куси раскази во функција на совладување на минатите времиња и на сложување на времињата; номинализација со цел разбирање наслови и поедноставни содржини од дневен печат на француски јазик; слушање и лексичка анализа на француски шансони; читање задолжителна лектира со нејзина обработка на час. Преведување во двете насоки. Диктат, комуникативни акти. Повторување и утврдување на примената на следниве зборовни класи : глагол (општи карактеристики, повратни форми, безлични глаголи, глаголски времиња и начини, актив и пасив, директен и индиректен говорп), прилози, предлози.

Литература:

1. Berthet, A; Hugot, C; Kizirian, V., Alter ego 2, (учебник и работна тетратка) Hachette 2010

2. Robert Menand, Le Nouveau taxi 2 (учебник и раб. тетратка) и други, Hachette 2009

3. Poisson-Quinton, S., Mimran, R., Mahéo-LeCoadic, M., Grammaire expliquée du français, CLE International, Paris 2002

4. Boulares, M. Grand-Clement, O., Conjugaison progressive du français avec 400 exercices, CLE International 2000

5. Le conjugeur français (интернет страница), Conjuguer un verbe, интернет страница: http://www.l econjugueur. com/frconjon line.php 2012

6. Ray-Debove, J; Ray, A. (редактори), Le Petit Robert, (еднојазичен Le Robert 2012 француско-француски речник)

7. Интернет страници http://www.bonjourdefrance.com/http://www.francaisfacile.com/ http://www.lefrancaispour tous.com/