Г402З/18: Античка философија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Старогрчки јазик и античка книжевностIV4+26

Наставник:

Цели на предметната програма:

Стекнување на знаења за античката философија (во Античка Хелада и Рим). Проследување на развојните облици. Анализа на философски текстови во превод и во

оригинал, од јазичен, стилски и идеен аспект.

Содржина на предметната програма:

Дијахрониски преглед: претсократовци, Сократ, Платон, Аристотел, стоици и епикурејци. Нивна пројава во Рим.

Литература:

1. Витомир Митевски, Претсократовци, Скопје 2016

2. Витомир Митевски, Сократ, Скопје 2016

3. Витомир Митевски, Платон и Аристотел, Скопје 2017

4. Витомир Митевски, Хераклит, Скопје 1997