ЛФ504И/18: Француски јазик 3

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Латински јазик и античка книжевностV2+66

Наставник:

Цели на предметната програма:

Стекнување на дополнителни граматички, лексички и комуникативни вештини. Развивање на способност за анализа на текст со истакнување на логичните конектори. Способност да се издвои (низ усмено и писмено изразување) главната информација во текстови од различни области од секојдневниот и општествениот живот.

Содржина на предметната програма:

Тематски: лично ангажирање во општествено-културниот живот, екологија, нови технологии… Граматички: препознавање на релациите: причина, последица, цел, допуштање, хипотетичност… Обработка на современи раскази, новели и бајки во функција на совладување на минатите времиња и согласување на времињата. Запознавање со техниките за правење план на текст за резиме/вовед во резиме на текст. Преведување во двете насоки. Диктат.

Литература:

1. Berthet, A; Hugot, C; Kizirian, V. Alter ego 2/3 (учебник и раб. тетратка) Hachette 2010

2. Dollez, C, Pons, S. Robert Menand, Le nouveau taxi 3 (учебник и раб. тетратка) и други Hachette 2010

3. Charnet, C; Robin-Nipi, J., Rédiger un résumé, un compte rendu, une synthèse Hachette 1997

4. S. Poisson-Quinton, R. Mimran, M. Mahéo-Le Coadic, Grammaire expliquée du français CLE International 2002

5. Savoir rédiger Livres de bord Larousse 2001

6. Gohard – Radenkovic, L’écrit, stratégies et pratiques, CLE International 1995

7. Marie-Hélène Morsel, Claude Richou et Christian e Descotes-Genon, L’exercisier-Manuel d’expression française, Presse universitaire de Grenoble 2010