ГМ605И/18: Развој на македонскиот писмен јазик

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Старогрчки јазик и античка книжевностVI2+26

Наставник:

Цели на предметната програма:

Запознавање со развојот на македонскиот писмен јазик од 12 до 18 век.

Содржина на предметната програма:

Филолошка анализа на македонските текстови од 12 до 18 век. Типолошко и историско определување на избрани текстови од споменатиот период. Стилска и жанровска анализа на текстовите.

Литература:

1. Спасов, Људмил, Избрани поглавја од историјата на македонскиот писмен јазик / Бојата на јазикот 1 Култура Скопје, 2005

2. Конески, Блаже, Од историјата на јазикот на словенската писменост во Македонија, Македонска книга Скопје, 1975

3. Спасов, Људмил, Развојот на македонскиот писмен јазик (скрипта)

4. Конески, Блаже, Настева, Оливера, Македонски текстови 10-20 век, Универзитет Кирил и Методиј Скопје, 1972