Л603З/18: Античка поетика

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Латински јазик и античка книжевностVI4+26

Наставник: д–р Весна Томовска

Цели на предметната програма:

Стекнување на знаења за развојот на поетиката како теорија на творечките процеси и како темелна дисциплина на науката за книжевност.

Содржина на предметната програма:

Поетолошките концепти на Платон (Ион, Фајдрос, Симпосион, Политеја, Закони), на Аристотел (Поетика), на Хоратиј (Писмо до Пизоните), на Псевдо Лонгин (За возвишеноста).

Литература:

1. Savić Rebac, A., Antička estetika i nauka o književnosti, Novi Sad, 1985

2. Tatarkijevič, V., Istorija šest pojmova, Beograd s.a.

3. Grasi, E., Teorija o lepom u antici (prev. I. Klajn), Beograd, 1974

4. Ќулавкова, К. (прир.), Поимник на книжевната теорија, МАНУ, 2007

5. Колева, Е., Систаса на прагми, Охрид, 1992

6. Žunec, O., Mimesis, Zagreb, 1988