Г602З/18: Античка метрика и музика

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Старогрчки јазик и античка книжевностVI4+26

Наставник: д–р Ратко Дуев

Цели на предметната програма:

Стекнување на знаење за потеклото, видот и особеностите на метрите во хеленската и римската поезија, античката музика, стекнување вештини за правилно читање на оригиналните текстови, разбирање на соодносот меѓу акцентот и ритамот, како делови од богатото индоевропско музичко наследство, кои преточени во танци и песни се сочувани во фолклорот на балканските народи.

Содржина на предметната програма:

Потекло на античката метрика; Просодија; Стандардни стихички метри; Метрите на лирските поети; Лирските метри на драмата; Метрите на доцната антика; Особености на латинската метрика; Соодносот меѓу акцентот и ритамот; Танци, музика и метар; Остатоци од античката метрика во фолклорот на балканските народи. Историја на музичките инструменти во Егејот.

Литература:

1. Дуев, Р. Античка метрика, скрипта, 2006

2. Дуев, Р. Музиката во микенскиот свет и Хомер Силсонс 2009

3. Halporn, J. W., Ostwald, M., Rosenmeyer, T. G. The Meters of Greek and Latin Poetry, University of Oklahoma Press 1994

4. West, M. L. Ancent Greek Music Oxford 1991

5. West, M. L. Introduction to Greek Meter Oxford 1999

6. Kolar, A. De re metrica poetarum Graecorum et Romanorum, Praga 1947