ЛМ805И/18: Балканска лингвистика

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Латински јазик и античка книжевностVIII2+26

Наставник:

Цели на предметната програма:

Студентите стекнуваат генерални познавања за теоријата на јазиците во контакт и за теоретскиот концепт применет врз Балканската јазична заедница. Студентите стекнуваат знаења во врска со историскиот развој на македонскиот јазик во балкански контекст и со дијалектите на македонскиот јазик во балкански контекст. Се стекнуваат и со познавања за структурните балканизми и се запознаваат со резултатите од меѓусебната интерференција на балканските јазици.

1. Способност за користење со теоретска литература во однос на феноменот на Балканската јазична заедница.

2. Способност за препознавање на балканските карактеристики во македонскиот јазик и

познавање на структурните балканизми.

3. Способност за пренесување на знаењето во однос на повеќе теми од областа на балканското јазикознание.

Содржина на предметната програма:

Студентите се запознаваат со историскиот развој на македонскиот јазик во балкански контекст. Дијалектите на македонскиот јазик во балкански контекст (со посебен осврт на западното македонско наречје). Македонскиот јазик меѓу балканските словенски и несловенски јазици. Преглед на структурните балканизми. Преглед на балканолошките

лингвистички студии (Миклошич, Вајганд, Зандфелд, Јакобсон, Малецки, Голомб, Фридман…). Балкански јазичен сојуз – поим и дефиниција. Тези за Балканскиот јазичен

сојуз, тезите за латинско и грчко влијание наспрема тезата за супстратот. Конвергентен и дивергентен развој на балканските јазици. Состав на Балканскиот јазичен сојуз. Број на јазиците-членки на сојузот и нивна класификација. Местото на македонскиот јазик меѓу јазиците од Балканскиот јазичен сојуз.

Литература:

1. Петар Хр. Илиевски, Балканолошки лингвистички студии, ИМЈ Крсте Мисирков, Скопје, 1998

2. Блаже Конески, Историја на македонскиот јазик, Култура, Скопје, 1981

3. Божидар Видоески, Дијалектите на македонскиот јазик, Том 1-3 МАНУ, Скопје, 1999