Л802З/18: Книжевна анализа на латински текстови

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Латински јазик и античка книжевностVIII3+36

Наставник: д–р Весна Томовска

Цели на предметната програма:

Студентот да стекне знаења и техники за препознавање на стилските и семјотичките особености на текстот на определен автор и на неговата референцијалност кон соодветниот поетички облик и во конкретниот историски контекст.

Содржина на предметната програма:

Избор на автентични текстови од римска лирика, драма и говорништво.

Литература:

1. Весна Томовска, Методологија на обработка на книжевен текст, стр. 62-68, Docendo Discimus 2008

2. M. Divkovic, Latinsko-hrvatski riječnik, Zagreb 1980

3. Ch. Lewis and Ch. Short Latin Dictionary

https://archive.org/details/LewisAndShortANewLatinDictionary

4. Избор на автентични латински текстови од различни критички изданија.