ЛФ705И/18: Граматика на францускиот јазик 5

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Латински јазик и античка книжевностVII2+26

Наставник:

Цели на предметната програма:

Способност за разликување на морфолошки, дистрибутивни и синтаксички критериуми кај зборовните класи. Способност за разликување на категории синтагми, примарни и секундарни функции во граматичката анализа на реченица. Способност за синтаксичка анализа на реченица.

Содржина на предметната програма:

Зборовни класи. Морфолошки, дистрибутивни и синтаксички критериуми кај именки, глаголи, заменки, детерминанти, придавки, прилози, сврзници, предлози, извици. Категории синтагми: именска, заменска, глаголска, придавска, прилошка, инфинитивна, партиципна, зависносложена. Типови предлошки синтагми. Организација на реченицата. Примарни и секундарни функции. Основни примарни и дополнителни примарни функции. Секундарни функции. Синтакса на глаголските начини: инфинитив, партицип, герундив.

Литература:

1. Querler, N., Prècis de syntaxe française, Presses Universitair es de Caen 1994

2. Béchade, H., Syntaxe du français moderne et contemporain, PUF, Paris 1992

3. Grevisse, M., Le Bon Usage, Duculot, Paris 1986

4. Arrivé, M., Gadet, F., Galmiche, M., La Grammaire d’aujourd’hui, Flammarion, Paris 1986

5. Le Goffic, P., Grammaire de la phrase française, Hachette, Paris 1994

6. Gardes-Tamine, J., La grammaire. 2. Syntaxe, Armand Colin, Paris 1990