ГФ704И/18: Француски јазик 5

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Старогрчки јазик и античка книжевностVII2+66

Наставник:

Цели на предметната програма:

– Оспособеност за: разбирање устен и писмен автентичен материјал / усно изложување на проблеми и идејни расправи од различни области / аналитичко-синтетички приод на документи со сродни содржини /препознавање на различни јазични регистри преку аудио, видео и пишани документи.

– Оспособеност за писмено изразување преку резиме и синтеза на текстови од актуелни и други теми од различни области, пишување мотивационо писмо и други писма .

Содржина на предметната програма:

– Изработка на покомплексно резиме на текст. Усно и писмено реформулирање на реченици/Конектори.

– Усно и писмено изразување на свој став во врска со разни теми.

– Усно и писмено разбирање на аудио-визуелен материјал од различни области и материјал што ја претставува современа Франција и франкофонските култури.

– Специфични граматички и лексички содржини/ Преведување реченици /Диктат.

– Обработка на француски филмови и книги.

Литература:

1. C. Dollez ; S. Pons Alter Ego 2 / 3 / или други француски методи Hachette 2006/2012

2. M. Boularès, J-L.Frérot, Grammaire progressive du français avec 400 exercices –Niveau Avancé, CLE International 1997

3. Дела од современи француски и франкофонски автори

4. S. Poisson-Quinton, R. Mimran, M. Le Coadic, Grammaire expliquée du français, CLE International 2002

5. Интернет страници http://apprendre.tv5monde.com/ http://www.bonjourdefrance.com/ и други

6. Claire Leroy- Miquel, Vocabulaire progressif du français, CLE International 1999