Г703З/18: Книжевна анализа на старогрчки текстови

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Старогрчки јазик и античка книжевностVII3+36

Наставник: д–р Весна Томовска

Цели на предметната програма:

Студентот да стекне знаења и техники за препознавање на стилските и семјотичките особености на текстот на определен автор и на неговата референцијалност кон соодветниот поетички облик и во конкретниот историски контекст.

Содржина на предметната програма:

Избор на автентични текстови од хеленската лирика, драма и говорништво.

Литература:

1. Весна Томовска, Методологија на обработка на книжевен текст, стр. 62-68,Docendo Discimus 2008

2. S. Senc, Grčko-hrvatski riječnik, Zagreb 1991

3. Henry Liddell & Robert Scott,  A Greek -English Lexicon, Oxford 1901

4. Избор на автентични старогрчки текстови од различни критички изданија.