Л702З/18: Античка и европска култура

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Латински јазик и античка книжевностVII4+26

Наставник:

Цели на предметната програма:

Стекнување на знаења за суштествените врски меѓу античката и современата европска култура преку изучување на развојниот пат од антиката до нашето совремие .

Содржина на предметната програма:

Проследување на развојната линија на основните културни и во прв ред книжевни облици: драма, лирика, епска поезија, философија, концепција на културата и книжевноста посебно.

Литература:

1. Петар Хр. Илиевски, Појава и развој на писмото. Скопје, МАНУ 2006

2. Витомир Митевски, Епски теми. Скопје 2008