ЛМ506И/18: Психолингвистика

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Латински јазик и античка книжевностV2+26

Наставник:

Цели на предметната програма:

Студентите стекнуваат најсовремени знаења за научните текови и применетите истражувања од областа на општата и применета психолингвистика.

Содржина на предметната програма:

Се изучуваат основите на психолингвистиката преку дефинирање на областа, на предметот на психолингвистичите истражувања, развојните текови, со посебен осврт кон најсовремените истражувања од потесните области на процесот на усвојувањето на јазикот, процесите на оформување и разбирање на вербалниот израз, патологија на јазикот, лингвистичка афазиологија. Одделен пристап кон состојбите во македонската психолингвистика.

Литература:

1. Татјана Гочкова – Стојановска, Психолингвистика, Просветно дело, Скопје 2005

2. С. Васиќ, Психолингвистика, Институт за педагошка истраживања, Београд

3. Р. А. Лурија, Невролингвистика, НОЛИТ, Београд 1982

4. Berco Gleason, J., Nan Berstein Ratner, The Development of Language, Pearson, 2013

5. E. M. Fernandez, H. S. Cairns, Fundamentals of Psycholinguistics, Wiley Blackwell, 2011

6. B. Stemmer, H. A. Whitaker, Handbook of Neurolinguistics, Academic Pres,s 1998