Г103З/18:Античка епика

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Старогрчки јазик и античка книжевностI4+26

Наставник: д-р Ратко Дуев

Цели на предметната програма:

Стекнување на знаења за генеричката специфика на поетичкиот облик епика и за неговите развојни промени низ дијахроно и компаративно проследување на некои истакнати претставници на хеленската и римската епска поезија.

Содржина на предметната програма:

Почетоци на епот на Блискиот Исток. Александрискиот епилион. Хомерска поезија, Хесиод. Римска епска поезија. Вергилиј, Овидиј.

Литература:

1. Витомир Митевски, Античка епика. Хелада и Рим. Скопје 2001

2. Витомир Митевски, Епски теми. Скопје 2008

3. Витомир Митевски, Хомер и Прличев, Скопје 1995

4. Ќулафкова, К. (прир.), Поимник на книжевната теорија, МАНУ 2007