КВ304И/18: Византиска култура

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Класична филологијаIII3+26

Наставник:

Цели на предметната програма:

Стекнување општи занења од областа на византиската култура од повеќе аспекти.

Содржина на предметната програма:

Основни информации за византиското образование (осовно и високо), наука, религија и

верски живот, книжевност, философија, уметност, секојдневен живот и сл.

Литература:

1. Дмитриј Оболенски, Византискиот комонвелт, „Слово“, Скопје, 2002

2. Runciman Steven, Byzantine Civilisatiоn, Cambridge, 2006

3. Статии од домашни и странски списанија