К303З/18: Античка драма

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Класична филологијаIII4+26

Наставник: д–р Весна Томовска

Цели на предметната програма:

Стекнување на знаења за генеричката специфика на поетичкиот облик драма и за неговите развојни промени низ дијахроно и компаративно проследување на некои значајни претставници на хеленската и римската драма.

Содржина на предметната програма:

Античкиот театар и култот на богот Дионис. Генеричките особености на хеленската трагедија. Хеленските трагедиографи: Ајсхил, Софокле, Еврипид. Хеленската комедија: стара атичка комедија (Аристофан) и новата атичка комедија (Менандар). Римска драма. Римска трагедија (Пакувиј, Акиј), ателана (Помпониј, Невиј), тогата (Титиниј, Афраниј) и палијата (Плаут, Терентиј).

Литература:

1. Storey, Ian C., Arlene Allan., A guide to Greek Drama, Blackwell, 2005

2. Gregory, J. (ed.), A companion to Greek tragedy, Blackwell, 2008

3. Segal, E., Oxford Readings in Menander, Plautus and Terence, Oxford, 2005

4. Ќулавкова, К. (прир.), Поимник на книжевната теорија, МАНУ, 2007

5. Sommerstein, A. H., Greek Drama and Dramatists, London, 2002