КА405И/18: Античка сатира

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Класична филологијаIV2+26

Наставник: д–р Ратко Дуев

Цели на предметната програма:

Стекнување на знаење за потеклото и развојот на сатирата како иновативен книжевен вид во римската литература и нејзините појавни облици.

Содржина на предметната програма:

Поетиката на сатирата и римската книжевна традиција. Хеланските посредувани влијанија врз мотивите на римската сатира. Видовите сатира. Менипска сатира. Сатирата на Лукилиј, Варон, Хоратиј, Персиј и Јувенал.

Литература:

1. Ralph M. Rosen, Making Mockery: The Poetics of Ancient Satire, Oxford University Press, 2007

2. L. Feinberg, Introduction To Satire, Ames, 1967

3. Kirk Freudenburg, The Cambridge Companion to Roman Satire, Cambridge University Press, 2005

4. Howard D. Weinbrot, Menippean Satire Reconsidered, Johns Hopkins Univ. Press, 2005