КВ504И/18: Византиска уметност

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Класична филологијаV2+26

Наставник: д–р Анета Серафимова

Цели на предметната програма:

Да се стекнат знаења за научниот пристап вопроучувањето и толкувањето на византиската уметност: споменици, сликари / работилници и стилско-ликовни тенденции.

Содржина на предметната програма:

Периодизација на византиската уметност (726-1453): стилови, карактеристики, споменици. Престолничка уметност. Време на иконоборството и иконопоклонство. Уметничко творештво, авторство/ктиторство, стилски карактеристики во времето на Македонската династија, династијата на Комнените, од 13 век (стилски плурализам) и во времето на династијата на Палеолозите. Византиски пројави на Сицилија и Венеција. Древноруска уметност: автохтоност и влијанија.

Литература:

1. V. N. Lazarev, Studies in Byzantine painting (достапна и на: руски, италијански и српски јазик), Pindar Press, 1995

2. В. Ј. Ђуриħ, Византијске фреске у Југославији, Југославија, 1973

3. R. Cormack, Byzantine Art, Oxford, 2003

4. P. A. Underwood, The Kariye Djami, Vol. 1-3 New York Press, 1966

5. J. W. Janson, “Vizantiska umetnost” vo: Istorija umetnosti (стр. 169-183), Jugoslavija, 1975