КА506И/18: Античко говорништво

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Класична филологијаV2+26

Наставник: д–р Весна Томовска

Цели на предметната програма:

Студентот да добие знаење за генеричката специфика на книжевниот облик и за неговите промени низ дијахроно и момпаративно проследување на некои негови истакнати претставници.

Содржина на предметната програма:

Видови античко говорништво и нивните структурни особености. Предреторичко говорништво. Хеленски говорници: Антифон, Андокид, Лисија, Исај, Исократ, Демостен, Ликург, Хиперид, Аесхин. Римско говорништво: Кикерон.

Литература:

1. Stephen Usher, Greek Oratory, Oxford, 1999

2. Catharine Steel, Roman Oratory, Cambridge, 2006

3. Bob Blaisdell (ed.), Greek and Roman Oratory, Dover, 2014

4. Весна Томовска, Античка реторика, Магор, 2013

5. Ана Шукарова, Филип Македонски и Атинските ретори, Три 2003