К601З/18: Византиска книжевност

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Класична филологијаVI4+26

Наставник:

Цели на предметната програма:

Стекнување на знаења за византиската книжевност. Анализа на книжевни текстови во

превод и во оригинал, од јазичен, стилски и идеен аспект.

Содржина на предметната програма:

Дијахрониски преглед на византиската книжевност во нејзините главни облици: лирика

(црковна и профана), историографија и хагиографија, философија, народна книжевност

(епска поезија, романот во неговите главни форми), енциклопедизам и научна книжевност и др.

Литература:

1. Фрејберг/Попова, Византийскайя литература эпохи расцвета IX-XV вв., Москва, 1986

2. Витомир Митевски, Античката философија и Византија, Скопје, 2011