КА607И/18: Античка епистолографија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Класична филологијаVI2+26

Наставник: д-р Весна Томовска

Цели на предметната програма:

Студентот да добие знаење за генеричката специфика на книжевниот облик и за неговите промени низ дијахроно и компаративно проследување на некои негови истакнати претставници.

Содржина на предметната програма:

Писменоста во антиката. Епистолографијата и реториката. Видови антички писма. Философски писма: Платон, Сенека. Книжевни писма: Хоратиј, Овидиј. Приватни писма: Кикерон.

Литература:

1. Ruth Morello and A. D. Morrison (ed), Ancient Letters, Oxford, 2007

2. Michael Trapp, Greek and Latin Letters, Cambridge, 2003

3. P. A. Rosenmeyer, Ancient Epistolary Fiction, Cambridge, 2003

4. William V. Harris, Ancient Literacy, Harvard university Press, 1991

5. Ruth Scodel, Between Orality and Literacy, Brill, 2014

6. Платон, Писма. Превод од старогрчки и предговор В. Томовска, Магор, 2015