КВ704И/18: Византиски автор

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Класична филологијаVII2+26

Наставник:

Цели на предметната програма:

Подетално запознавање со дело на еден византиски автор.

Содржина на предметната програма:

Авторот и делото му се препорачуваат на судентот, но останува тој да го направи крајниот избор. Избраното дело се проучува и анализира од книжевен аспект.

Литература:

1. Статии од домашни и странски списанија по односната тема