КВ703И/18: Византиска реторика

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Класична филологијаVII2+26

Наставник: д–р Весна Томовска

Цели на предметната програма:

Запознавање со развојните степени и мени на византиската реторика како специфична екстензија на античката реторска традиција.

Содржина на предметната програма:

Антички реторски системи. Античкото наследство во византиската научна проза. Периодот на „втората софистика“. Либаниј, Темистиј, Јулијан Апостата. Реторски прирачници. Византиска епистолографија.

Литература:

1. Ќулавкова, К. (прир.), Поимник на книжевната теорија, МАНУ, 2007