КА707И/18: Антички роман

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Класична филологијаVII2+26

Наставник: д–р Ратко Дуев

Цели на предметната програма:

Стекнување на знаење за потеклото и развојот на романот како посебен книжевен вид во релација со другите книжевни видови и способност за препознавање на различни поетолошки постапки кај хеленските и римските автори.

Содржина на предметната програма:

Наративната традиција во епската поезија и во историогарфијата. Драмата како извор на

романескни теми. Хеленскиот роман и митолошката традиција. Хеленскиот роман и источните влијанија. Романите на Лонго, Ахилеј Татиј, Хелиодор, Ксенофонт, Харитон. Римскиот роман. Апулеј. Петрониј.

Литература:

1. G. Schmeling (ed.), The Novel in the Ancient World, Brill, 2003

2. T. Whitmarsh (ed.), The Cambridge Companion to the Greek and Roman Novel, Cambridge University Press, 2008

3. T. Hägg, The Novel in Antiquity, University of California Press, 2008

4. B. P. Reardon, Collected Ancient Greek Novels, University of California Press, 2008

5. Edmund P. Cueva, Shannon N. Byrne, A Companion to the Ancient Novel, Blackwell, 2014